Socialt kapital

Socialt kapital

Undvik den sociala fällan

Socialt kapital är benämningen på den tillit som individerna i ett samhälle respektive grupp har till varandra. Det sociala kapitalet är beroende av antalet kontakter alternativt sociala relationer människor emellan samt förtroendestyrkan inom dessa relationer. När man har en god tillit till sina medmänniskors deltagande gör det att man lättare undkommer att hamna i den sociala fällan. Vilket menas med att man inte tar till ojusta metoder bara för att ”alla andra gör det”. Socialt kapital underlättar affärsverksamheter i ett samhälle samt ger en förbättrad infrastruktur.

Blå figurer som representerar det sociala kapitalet.

Överbyggande och sammanlänkande sociala kapital

Socialt kapital delas vanligen in i två olika grupper vilka är överbryggande och sammanlänkande. Det sociala kapital som ses som överbryggande tycks ge effekter som är mer positiva än det sammanlänkande sociala kapitalet som kan ge upphov till ökade motsättningar inom gruppen. Höga nivåer av socialt kapital har associerats med mindre brottslighet, mindre ojämlikhet, högre ekonomisk tillväxt, lägre korruption, bättre hälsotillstånd samt bättre fungerande myndigheter. Studier har visat att länders demokratier vanligen fungerar bra ifall det finns mycket socialt kapital i samhället.

Lämna ett svar